Ar vaginos ir peniai yra svarbūs, vertinant skiepijimo Lietuvoje statistiką? - štai kur klausimas didysis. Atskaymas: ir taip ir ne! Pasirodo, jog skiepijimo statisika gali indikuoti, jog skiepijimo proceso praždioje buvo grubiai nusižengiama SAM ministro nustatytai skiepijimo prioritetų tvarkai.

Įkėliau Facepost’ą,

po kuriuo pasipylė lavina komentarų apie perdėtą feminizmą, pseudo kairuoliškumą ir ką tik dar nori. Nieko negaliu padaryti - FB yra visuotinė kloaka ir to nepakeisi. Čia visi turi savo nuomonę….

Rašydamas šį Facepost’ą dariau aliuziją į Seimo nario A.Mazuronio pasisakymą, tvirtinant I.Šimontės vyriausybę (2020-11-24 rytinis Seimo posėdis:.

A. MAZURONIS (DPF). La­bai dė­kui. Ger­bia­ma kan­di­da­te, no­rė­čiau pa­klaus­ti jū­sų klau­si­mo, ku­ris dar ne­bu­vo jū­sų pa­klaus­tas per dvi jū­sų kan­di­da­ta­vi­mo į mi­nist­rus pir­mi­nin­kus die­nas, tai yra apie ly­čių ly­gy­bę. Pra­ei­ta­me mi­nist­rų ka­bi­ne­te bu­vo vie­na mo­te­ris, jū­sų tei­kia­mo Vy­riau­sy­bės ka­bi­ne­to su­dė­ty­je yra sep­ty­nios mo­te­rys. Tu­riu pri­pa­žin­ti, kad tai yra ne­ra­mi­nan­ti ten­den­ci­ja vy­riš­ka­jai pu­sei. To­dėl no­rė­čiau jū­sų pa­klaus­ti. Nors ir svei­kin­ti­na, aš tam tik­rai pri­ta­riu, ta­čiau tai yra ne­ri­mą ke­lian­tis fak­tas. Ar jūs ga­lė­tu­mė­te pa­ža­dė­ti, kad dirbant jū­sų Vy­riau­sy­bei per ket­ve­rius me­tus, jei­gu kei­sis Vy­riau­sy­bės su­dė­tis, ly­čių ba­lan­sas bus iš­lai­ky­tas ir jūs ap­sau­go­si­te ly­čių ly­gy­bę šiuo at­ve­ju jau dėl vy­riš­kosios pu­sės?

Video: ties ~ 1:44:10

Visgi vakare belygindamas statistiką pastebėjau kai ką įdomaus - sveikatos sektoriuje procentualiai dirba daugiau moterų - 85.2 proc., o tarp paskiepytų asmenų moterys sudaro tik 79.3 proc. Taigi paskiepytų moterų yra 6 proc. punktais mažiau, nei turėtų būti.

Tad pagrįstai galima kelti klausimą, ar nebuvo skiepijimo pradžioje grubiai nusižengta SAM nustatytai skiepijimo tvarkai, ir ar nebuvo be eilės skiepijami vyrai-institucijų vadovai / skyrių vedėjai ir t.t.?

Deja detali statistiką, kuri būtų reikalinga pagrįsti arba paneigti šiam teiginiui nėra.

Video-komentaras: